ریزنمرات برگه پایانترم درس برنامه سازی پیشرفته
ریز نمرات فعالیت های کلاسی -ارائه کار عملی برنامه نویسی